PSMF vydává ve smyslu čl. 5 Soutěžního řádu tyto

PROPOZICE SOUTĚŽE,

kterými se upravují ustanovení Soutěžního řádu a Pravidel malého fotbalu 5+1

pro soutěž Ultraveteránská liga v soutěžní sezóně Podzim 2020 (17. sezóna)

1.   Vymezení soutěžní sezóny (SŘ, čl. 1, odst. 4)
Soutěžní sezóna Podzim 2020 začíná 31.8.2020 a končí 31.12.2020 (předpokládaný poslední hrací den je 3.12.) Soutěže se mohou zúčastnit hráči narození 31.12.1965 a starší. Každý tým může mít na soupisce 2 hráče narozené od 1.1.1966 do 31.8.1967, z nichž pouze jeden může nastoupit (být uveden v zápise) v jednom utkání.

2.   Termínová listina a Delegace rozhodčích (SŘ, čl. 5, odst. 2)
Termínová listina a Delegace rozhodčích tvoří přílohu těchto Propozic soutěže. Námitky proti závadám v těchto dokumen­tech (dvě utkání téhož týmu v jeden den apod.) je třeba podat neprodleně, nejpozději pak 14 dní před chybným termínem (později nelze zaručit možnost nápravy). Mimo tyto případy se na žádost týmů termíny nepřekládají!

3.   Vývěska PSMF (SŘ, čl. 6, odst. 4)
Vývěska PSMF je umístěna na internetových stránkách PSMF na adrese www.psmf.cz. Dokumenty budou zveřejňovány v nejkratší možné době po zpracování v elektronické formě (obvykle ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf) v souladu se čl. 6, odst. 3 SŘ.

4.   Postupy a sestupy (SŘ, čl. 11, odst. 1) 

 

Systém soutěže, zásady postupů a sestupů

Liga

Počet skupin

Postupující     z každé skup.

Umístění v konečné tabulce

Postupující celkem

Sestupující   z každé skup.

Umístění v konečné tabulce

Sestupující celkem

1.

1

---

---

---

1

10. místo

1

2.

1

1

1. místo *)

1

---

---

---

*) Přihlásí-li se do soutěžního ročníku Jaro 2021 dostatečný počet dalších družstev, může VV PSMF rozhodnout o dodatečném postupu týmů z 2. či dalších míst 2. ligy. Poklesne-li počet týmů přihlášených do soutěže na 14 či méně, může být vytvořena pouze 1 skupina 1. ligy.

5.   Přihlášky na sezónu JARO 2021
Uzávěrka přihlášek na sezónu Jaro 2021 bude v pátek 8.1.2021. Formuláře přihlášek budou začátkem prosince 2020 ke stažení na www.psmf.cz i vytištěné na sekretariátu PSMF.

6.   Doručování Zápisů o utkání delegovanými, resp. náhradními rozhodčími (SŘ, čl. 32. odst. 1, písm. p)
Co nejdříve po dohrání utkání (nejpozději do 19.00 hod. nejbližšího prvního pracovního dne v týdnu po sehrání utkání, a to do sběrných schránek (viz níže), osobně v úředních hodinách nebo jindy po telefonické dohodě na sekretariát PSMF (zde si lze nechat potvrdit doručení), nebo naskenované mailem na psmf@psmf.cz (PSMF potvrdí přijetí zprávy, originály zápisů nutno doručit do 10 dnů). Sběrné schránky (na vlastní riziko, doručení nelze prokázat):

  • Praha 3, areál Pražačka, schránka VENKU (pod dřevěným zastřešením) nalevo vedle vchodu do Grill parku; POZOR, jsou zde 2 označené schránky – výše zavěšená hnědá patří Viktorii Žižkov a není určena na zápisy, schránka PSMF (tedy ta správná) je stříbrná níže a je jasně označená!
  • Praha 4, areál Mikulova, schránka v kantýně; otevřeno jen v době konání zápasů (PO-ČT 18-22.00; NE 16.00-21.30; PÁ a SO zavřeno)
  • Praha 9, areál Sokola Vysočany (hřiště Zákostelní), schránka na plotě naproti vchodu do šaten (přístup denně 9-21 hod.)
  • Praha 10, U Nových vil 26, označená schránka PSMF na levé straně chodby; nový majitel provedl změny v zabezpečení přístupu do domu, takže dům je trvale uzavřen – doručení je možné POUZE v pondělí v úředních hodinách, případně v týdnu po telefonické domluvě s pracovníky PSMF

Brzké doručení zápisů je žádoucí pro jejich co nejrychlejší zpracování redakcí Týdeníku Hanspaulka. Zápisy neza­sílat poštou (lze jen v případě předchozího naskenování a elektronického doručení na PSMF).

Případné změny budou oznámeny na Vývěsce PSMF (www.psmf.cz/aktuality).

Pokud utkání není zahájeno nebo se nedohraje pro nezpůsobilý terén, poruchu osvětlení či z jiných důvodů a bude nutné je dohrát či sehrát v náhradním termínu, jsou rozhodčí utkání a kapitáni obou týmů povinni oznámit tuto skutečnost do 24 hod. pracovníkům sekretariátu PSMF. 

7.   Odměny za umístění družstva v soutěži (SPPO, C. Odměny)

Liga

1.místo

2.místo

3.místo

1.

800,-

600,-

500,-

2.

600,-

500,-

400,-

                  Družstvo, které odmítne postup do vyšší soutěže, ztrácí na odměnu za umístění nárok!

8.   Tresty týmům za nedostavení se k řízení (neodpískání) utkání dle Delegace rozhodčích, za absenci asistenta rozhod­čího; odměny náhradním rozhodčím

1. absence rozhodčích

odečet 2 bodů a pokuta 400,- Kč

2. absence rozhodčích

celkový odečet 4 bodů a celková pokuta 800,- Kč

3. absence rozhodčích

celkový odečet 6 bodů a celková pokuta 1.200,- Kč

4. až 6. absence rozhodčích

vyloučení z probíhající soutěže a celková pokuta 1.600,- až 2.400,- Kč

absence asistenta rozhodčího

odečet 1 bodu a pokuta 200,- Kč

odměna za výkon funkce ná­hradního rozhodčího

tým (týmy) odměna 100 až 200,- Kč; další viz Sazebník poplatků, po­kut a odměn na www.psmf.cz

9.   Tresty týmům, které delegují rozhodčí, za opožděné odevzdání Zápisu o utkání (ZU)  

Zpoždění

Sazba pokuty 1)

Sazba pokuty 2)

do 1 týdne

50,- Kč za ZU

100,- Kč za ZU

do 3 týdnů

100,- Kč za ZU

150,- Kč za ZU

později, avšak nejpozději 14.12.2020

150,- Kč za ZU

200,- Kč za ZU

ZU neodevzdán do 14.12.2020

300,- Kč + možný odečet 2 bodů za ZU

                  Sazba pokuty 1) – zápisy z utkání, hraných na hřištích, kde není sběrná schránka

                  Sazba pokuty 2) – zápisy z utkání, hraných na hřištích, kde je sběrná schránka (viz odst. 6)

                  Další penalizace – v případě, že v utkání došlo k mimořádné události (např. napomínání nebo vyloučení hráče, konfrontaci, předčasnému ukončení utkání atd.) a pozdním odevzdáním či neodevzdáním ZU bude naruše­na  soutěž, pokuta za pozdní odevzdání takového ZU se zdvojnásobuje.

Doručit ZU v termínu je povinno i družstvo, které přijme náhradní pískání při absenci rozhodčího, a to i v případě, že se utkání neodehraje (např. pro nezpůsobilý terén), jakož i družstvo, na jehož utkání se nedostaví ani rozhodčí, ani soupeř.

Doručení zápisů: Zápis se považuje za doručený, pokud byl přijat pracovníky svazu. Jestliže využijete sběrných schránek, jejichž umístění je uvedeno v odst. 6, činíte tak na vlastní nebezpečí. Při doručení přímo na svaz si můžete nechat potvrdit doklad o doručení zápisů (svaz ho nevystavuje, ale pouze potvrzuje).

10. Změny v Sazebníku poplatků, pokut a odměn, odst. B. Pokuty, platné od sezóny Podzim 2018

Kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání s omluvou *), doručenou elektronicky (e-mailem) na sekretariát PSMF, a to z utkání, hraného v pracovní den, nejpozději v den utkání do 10.00 hod., z utkání hraného v den pracovního volna nejpozději v poslední pracovní den před tímto volnem do 13.00 hod.

pokuta 300,- Kč až 500,- Kč

Kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání či dostavení se v nedostatečném počtu hráčů (i v případě omluvy doručené po uvedených termínech)

pokuta 500,- Kč až 700,- Kč

*) Pro podání omluvy je určen formulář, rozesílaný před zahájením soutěží vedoucím týmů v tzv. servisním balíčku. Omluva NEMÁ vliv na ustanovení čl. 44, odst. 1. Soutěžního řádu 5+1 o vyloučení družstva ze soutěže po vyhlášení 3 kontumačních výsledků (čl. 40, odst. 1. SŘ) v průběhu jedné soutěžní sezóny, nebo ve dvou bezprostředně po sobě jdoucích mistrovských utkání (s výjimkou technických kontumací, čl. 40, odst. 2. SŘ).

11. Hodiny pro veřejnost sekretariátu PSMF (U Nových vil 26, Praha 10) v soutěžní sezóně
První pracovní den po víkendu (obvykle v pondělí), 9.00 – 19.00 hod.

12. Týdeník Hanspaulka (Čtení pro ligy), statistiky soutěží PSMF
Výsledky a tabulky soutěží na internetové adrese www.psmf.cz jsou aktualizovány obvykle každé úterý cca v 16.00 hod.  Pravidelný výsledkový servis zpracovává redakce Týdeníku Hanspaulka, je umístěn na http://tydenik.psmf.cz a měl by být aktualizován každou středu odpoledne. Případné opravy (sestavy, střelce, statistiky) hlaste na e-mailovou adresu vedouci@psmf.cz . Adresa je vždy uvedena též v prvním Čtení v sezóně. Závěrečné tabulky, historické tabulky atd. lze najít na www.psmf.cz pod odkazem http://www.psmf.cz/vyveska/tabulky-soutezi-od-roku-1972-konecne-a-historicke/ . 

13. Výklad Pravidel malého fotbalu 5+1 – povolená sportovní obuv
Pravidlo 4, odst. III. – na hřištích s umělou trávou je povoleno hrát pouze v turfech, gumotextilních kopačkách nebo sálové obuvi. Výjimky, kde jsou povoleny kopačky s lisovanými kolíky, jsou uvedeny v Seznamu hřišť na http://www.psmf.cz/vyveska/seznam-hrist/ .

14. Mimořádná opatření vzhledem k pandemii covid-19
V současné době (18. srpen 2020) se předpokládá zahájení a průběh Hanspaulských soutěží v běžném režimu. Všichni účastníci soutěží jsou k omezení rizika přenosu infekce povinni dodržovat pokyny vlády ČR, orgánů hygienické služby a dalších institucí. PSMF si v případě vyhlášení omezujících opatření vyhrazuje právo v návaznosti na taková opatření provádět přechodné změny Pravidel malého fotbalu 5+1, Soutěžního řádu a Propozic soutěže i v průběhu soutěží.
Upřesnění potvrzení kapitánů družstev o oprávněnosti startu, které kapitáni podepisují před utkáním na 1. straně Zápisu o utkání:
Skutečností, že hráči startují oprávněně, se rozumí:

  • všichni hráči, nastupující k utkání, jsou řádně zaregistrováni v týmu, za který nastupují, resp. nastupují v souladu se čl. 13 Soutěžního řádu fotbalu 5+1 jako hráči zaregistrovaní v hierarchicky nižším týmu téhož klubu (např. „A“ a „B“ tým)
  • žádný z hráčů si u sebe není vědom příznaků možného onemocnění covid-19 (zvýšená teplota, respirační příznaky, ztráta čichu či chuti apod.), není si vědom, že by v předchozích 14 dnech před utkáním přišel do styku s osobou, u niž byla diagnostikována nemoc covid-19, a nebyla mu nařízena karanténa v souvislosti s onemocněním covid-19

15. Termín a místo zasedání STDK v soutěžní sezóně
Druhý pracovní den po víkendu, 16.30 – 17.30 hod., budova Casablanca (bývalý Strojimport), Vinohradská 184, Praha 3, u stan. metra A Želivského, zasedací místnost za recepcí (zde se hosté musí zapsat).

16. Členové Výkonného výboru PSMF, Odvolací a revizní komise PSMF a Sportovně technické a disciplinární komise
VV PSMF – Karel Filip (předseda), Zdeněk Hopfinger (1. místopředseda), Martin Valent (2. místopředseda), Martin    Havlíček, Matěj Horn
ORK PSMF –  Ing. Štěpán Kout (předseda), JUDr. Ladislav Salvet (místopředseda), Ing. Roman Pekárek    
STDK PSMF – Matěj Horn (předseda), Jan Suhrada (1. místopředseda), Zdeněk Hopfinger (2. místopředseda), Karel  Filip, Roman Kňap, Milan Šebek

Přílohy:   Termínová listina, Delegace rozhodčích, Seznam hřišť.