!!! Postup při registraci hráčů platný od 19.2.2010

!!! Postup při registraci hráčů platný od 19.2.2010

Vážení přátelé,

připomínáme opatření, které musel PSMF přijmout před sezónou Jaro 2010. Chápeme, že to registraci hráčů ztěžuje, ale neplýtvejte svým časem. Zároveň tímto žádáme vedoucí týmů, aby na sekretariát PSMF neposílali zbytečně k registraci hráče bez fotky formátu 4,5 cm x 3,5 cm (může být vytištěná na obyčejném papíru) a originálu OP, cestovního pasu nebo řidičského průkazu. Pokud nebude fotka hráče porovnána s některým z uvedených dokladů totožnosti, nebude hráč zaregistrován, tj. nebude moci nastoupit k utkáním.  Nicméně - za hráče může registraci vyřídit kdokoli jiný, přinese-li vyplněný a podepsaný registrační lístek, hráčovu fotku a 50 Kč v hotovosti, přičemž potřebný doklad hráčovy totožnosti může v takovém případě předložit vyfocený (přeposlaný) v mobilu.

K předkládání originálů nás vedlo odhalení podvodu: na kopii OP byla nahrazena původní fotka fotkou hráče, který byl registrován jinde a hrál, prakticky bez možnosti odhalení podvodu při případné konfrontaci, za dva týmy.

Text dopisu z února 2010:

Vážení přátelé,

podařilo se nám odhalit podvod, kterého se dopustilo jedno z družstev Hanspaulské ligy při registraci hráčů. Zástupci tohoto týmu zneužili možnost předkládat pouze kopie průkazů totožnosti. S použitím fotografie jiného člověka zfalšovali kopii OP a použili k neoprávněnému zaregistrování hráče. Provinivší se družstvo bylo následně rozhodnutím STDK PSMF vyloučeno ze soutěže.

Z uvedeného důvodu je VV PSMF nucen přijmout opatření, které by zabránilo možnosti podobných podvodů. Proto se zpřísňují podmínky registrace hráčů tak, že s okamžitou platností je nutno při registraci nového hráče či hlášení přestupu (hostování) předložit originál jeho průkazu totožnosti, a to jedině OP nebo cestovního pasu. Již tedy nestačí kopie průkazu totožnosti, jako tomu bylo dosud a jak je na starých registračních (přestupních) lístcích a v Soutěžním řádu zatím uvedeno.

Při registraci (přestupu, hostování) hráče do týmu tedy potřebujete:

  • registrační (příp. přestupní) lístek, který je ke stažení na www.psmf.cz, vyplněný a podepsaný;
  • 1x aktuální foto hráče (3,5 x 4,5 cm);
  • průkaz totožnosti hráče – OP nebo cestovní pas;
  • při přestupu (hostování) platný registrační průkaz hráče;
  • hotovost na předepsaný poplatek.

Kopie průkazů totožnosti nepořizujte, PSMF je k registraci hráčů nepotřebuje.

Další postup provedení registrace hráče se nemění. Registrace se provádějí v úředních hodinách na sekretariátu PSMF (pondělí, resp. první pracovní den v týdnu od 9 do 19 hod.), registrační poplatek činí 50,- Kč, při přestupu (hostování) 100,- Kč; odpovídá-li fotografie na starém registrační průkazu současné podobě hráče, lze ji použít k výrobě nového RP.

Pro zájemce máme na sekretariátu k nahlédnutí zfalšované podklady zadržené při registraci hráčů.

Za PSMF
Antonín Herzog, předseda VV
19.2.2010