Propozice soutěže pro VL (35+)

PSMF vydává ve smyslu čl. 5 Soutěžního řádu tyto

PROPOZICE SOUTĚŽE,

kterými se upravují ustanovení Soutěžního řádu a Pravidel malého fotbalu 5+1
pro soutěž Veteránská liga (35+) v soutěžní sezóně Jaro 2023 (61. sezóna)

1.   Vymezení soutěžní sezóny (SŘ, čl. 1, odst. 4)
Soutěžní sezóna Jaro 2023 začíná  20. 3. 2023 a končí 30. 6. 2023. Soutěže se mohou zúčastnit hráči narození 30. 6. 1988 a starší. Startovné za každého hráče, který nastoupí (resp. je uveden v Zápisu o utkání)  alespoň v 1 utkání, činí 400 Kč.

2.   Termínová listina a Delegace rozhodčích (SŘ, čl. 5, odst. 2)
Termínová listina a Delegace rozhodčích tvoří přílohu těchto Propozic soutěže. Námitky proti závadám v těchto dokumen­tech (dvě utkání téhož týmu v jeden den apod.) je třeba podat neprodleně, nejpozději pak 14 dní před chybným termínem (později nelze zaručit možnost nápravy). Mimo tyto případy se na žádost týmů termíny nepřekládají!

3.   Vývěska PSMF (SŘ, čl. 6, odst. 4)
Vývěska PSMF je umístěna na internetových stránkách PSMF na adrese www.psmf.cz. Dokumenty budou zveřejňovány v nejkratší možné době po zpracování v elektronické formě (obvykle ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf) v souladu se čl. 6, odst. 3 SŘ.

4.   Postupy a sestupy (SŘ, čl. 11, odst. 1)

 

Systém soutěže, zásady postupů a sestupů

Liga

Počet skupin

Postupující     z každé skup.

Umístění v konečné tabulce

Postupující celkem

Sestupující   z každé skup.

Umístění v konečné tabulce

Sestupující celkem

1.

1

---

---

---

2

11. a 12. místo

2

2.

2

1

1. místo

2

2

11. a 12. místo

4

3.

4

1

1. místo

4

2

11. a 12. místo

8

4.

3

2 - 3

1. a 2. místo a 2 týmy ze 3. míst *)

8

---

---

---

*) Určení pořadí týmů na 3.místech: dle čl. 10 SŘ (s výjimkou vzájemných utkání)

5.  Přihlášky na sezónu PODZIM 2023
Uzávěrka přihlášek na sezónu Podzim 2023 je v  úterý 20. 6. 2023. Formuláře přihlášek budou v první polovině června 2023 ke stažení na www.psmf.cz a vedoucím týmů budou zaslány na jejich e-mailové adresy.

6.   Doručování Zápisů o utkání delegovanými, resp. náhradními rozhodčími (SŘ, čl. 32. odst. 1, písm. p)
Co nejdříve po dohrání utkání (nejpozději do 19.00 hod. nejbližšího prvního pracovního dne v týdnu po sehrání utkání), a to do sběrných schránek (viz níže), osobně v úředních hodinách nebo jindy po telefonické dohodě na sekretariát PSMF (zde si lze nechat potvrdit doklad o doručení zápisů), nebo naskenované mailem na psmf@psmf.cz (PSMF potvrdí přijetí zprávy, originály zápisů nutno doručit do 10 dnů). Sběrné schránky (na vlastní riziko, doručení nelze prokázat):

  • Praha 3, areál Pražačka, schránka VENKU (pod dřevěným zastřešením) nalevo vedle vchodu do bistra Pražanda; POZOR, jsou zde 2 označené schránky – výše zavěšená hnědá patří Viktorii Žižkov a není určena na zápisy, schránka PSMF (tedy ta správná) je stříbrná níže a je jasně označená!
  • Praha 4, areál Mikulova, schránka v kantýně; otevřeno jen v době konání zápasů (PO-ČT 18-22.00; NE 16.00-21.30; PÁ a SO zavřeno)
  • Praha 9, areál Sokola Vysočany (hřiště Zákostelní), schránka na plotě naproti vchodu do šaten (přístup denně 9-21 hod.)
  • Praha 10, U Nových vil 945/26, označená schránka PSMF na mřížích okna kanceláře PSMF nalevo od vchodu do domu; nový majitel provedl změny v zabezpečení přístupu do domu, takže dům je trvale uzavřen – nezvoňte na nájemníky ani se nesnažte do domu dostat jiným způsobem!

Brzké doručení zápisů je žádoucí pro jejich co nejrychlejší zpracování redakcí Týdeníku Hanspaulka. Zápisy neza­sílat poštou (lze jen v případě předchozího naskenování a elektronického doručení na PSMF).

Případné změny budou oznámeny na Vývěsce PSMF (www.psmf.cz/aktuality).

Pokud utkání není zahájeno nebo se nedohraje pro nezpůsobilý terén, poruchu osvětlení či z jiných důvodů, jsou rozhodčí utkání a kapitáni obou týmů povinni oznámit tuto skutečnost do 24 hod. pracovníkům sekretariátu PSMF.   

7.   Odměny za umístění družstva v soutěži (SPPO, C. Odměny)

Liga

1.místo

2.místo

3.místo

1.

1000

800

700

2.

800

700

600

3.

700

600

500

4.

600

500

400

Družstvo, které odmítne postup do vyšší soutěže, ztrácí na odměnu za umístění nárok!

8.   Tresty týmům za nedostavení se k řízení (neodpískání) utkání dle Delegace rozhodčích, za absenci asistenta rozhod­čího; odměny náhradním rozhodčím

1. absence rozhodčích

odečet 2 bodů a pokuta 400 Kč

2. absence rozhodčích

celkový odečet 4 bodů a celková pokuta 800 Kč

3. absence rozhodčích

celkový odečet 6 bodů a celková pokuta 1.200 Kč

4. až 6. absence rozhodčích

vyloučení z probíhající soutěže a celková pokuta 1.600 až 2.400 Kč

absence asistenta rozhodčího

odečet 1 bodu a pokuta 200 Kč

odměna za výkon funkce ná­hradního rozhodčího, je-li uveden v Zápisu o utkání (ZU)

tým (týmy) odměna 100 až 200 Kč; další viz Sazebník poplatků, po­kut a odměn na www.psmf.cz

 9.   Tresty týmům, které delegují rozhodčí, za opožděné odevzdání Zápisu o utkání (ZU)

Zpoždění

Sazba pokuty 1)

Sazba pokuty 2)

do 1 týdne

50 Kč za ZU

100 Kč za ZU

do 3 týdnů

100 Kč za ZU

150 Kč za ZU

později, avšak nejpozději 3. 7. 2023

150 Kč za ZU

200 Kč za ZU

ZU neodevzdán do 3. 7. 2023

300 Kč + možný odečet 2 bodů za ZU

Sazba pokuty 1) – zápisy z utkání, hraných na hřištích, kde není sběrná schránka

Sazba pokuty 2) – zápisy z utkání, hraných na hřištích, kde je sběrná schránka (viz odst. 6)

Další penalizace – v případě, že v utkání došlo k mimořádné události (např. napomínání nebo vyloučení hráče, konfrontaci, předčasnému ukončení utkání atd.) a pozdním odevzdáním či neodevzdáním ZU bude naruše­na  soutěž, pokuta za pozdní odevzdání takového ZU se zdvojnásobuje.

Doručit ZU v termínu je povinno i družstvo, které přijme náhradní pískání při absenci rozhodčího, a to i v případě, že se utkání neodehraje (např. pro nezpůsobilý terén), jakož i družstvo, na jehož utkání se nedostaví ani rozhodčí, ani soupeř.

Doručení zápisů: Zápis se považuje za doručený, pokud byl přijat pracovníky svazu. Jestliže využijete sběrných schránek, jejichž umístění je uvedeno v odst. 6, činíte tak na vlastní nebezpečí. Při doručení přímo na svaz si můžete nechat potvrdit doklad o doručení zápisů (svaz ho nevystavuje, ale pouze potvrzuje).

10. Výpis ze Sazebníku poplatků, pokut a odměn, odst. B. Pokuty

Kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání s omluvou *), doručenou elektronicky (e-mailem) na sekretariát PSMF, a to nejpozději do 12.00 hod. v den utkání hraném pracovní den, resp. v poslední pracovní den před utkáním hraném v den pracovního volna.

pokuta 400 Kč

Kontumační prohra za dostavení se k utkání v nedostatečném počtu hráčů (STDK může při uložení pokuty přihlédnout ke zvláštním okolnostem, budou-li řádně doloženy)

pokuta 500 Kč

Kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání (i v případě omluvy doručené po uvedených termínech)

pokuta 600 Kč

*) Pro podání omluvy je určen formulář, rozesílaný před zahájením soutěží vedoucím týmů v tzv. servisním balíčku. Omluva NEMÁ vliv na ustanovení čl. 44, odst. 1. Soutěžního řádu 5+1 o vyloučení družstva ze soutěže po vyhlášení 3 kontumačních výsledků (čl. 40, odst. 1. SŘ) v průběhu jedné soutěžní sezóny, nebo ve dvou bezprostředně po sobě jdoucích mistrovských utkání (s výjimkou technických kontumací, čl. 40, odst. 2. SŘ).

11. Hodiny pro veřejnost sekretariátu PSMF (U Nových vil 945/26, Praha 10) v soutěžní sezóně
První pracovní den po víkendu (obvykle v pondělí, s výjimkou 10.4., 1.5., 8.5.), 9.00 – 19.00 hod.

12. Týdeník Hanspaulka, statistiky soutěží PSMF
Výsledky a tabulky soutěží na internetové adrese www.psmf.cz jsou aktualizovány průběžně, kompletní výsledky by měly být zveřejněny vždy v úterý odpoledne (po odevzdání všech Zápisů o utkání z předchozího týdne).  Pravidelný výsledkový servis zpracovává redakce Týdeníku Hanspaulka, údaje včetně komentářů k utkáním budou k dispozici rovněž na www.psmf.cz na stránkách jednotlivých ligových skupin (Komentář, Detaily utkání). Případné opravy (sestavy, střelce, statistiky) hlaste na e-mailovou adresu vedouci@psmf.cz (viz též sekce Komentář - Otvírák sezóny). Závěrečné tabulky sezón, historické tabulky soutěže atd. lze najít na www.psmf.cz  v sekci Vývěska - Tabulky soutěží od roku 1972, konečné a historické.

13. Výklad Pravidel malého fotbalu 5+1 – povolená sportovní obuv
Pravidlo 4, odst. III. – na hřištích s umělou trávou je povoleno hrát pouze v turfech, gumotextilních kopačkách nebo sálové obuvi. Výjimky, kde jsou povoleny kopačky s lisovanými kolíky, jsou uvedeny v Seznamu hřišť na www.psmf.cz, v sekci Hřiště.

14. Hygienicko-protiepidemická opatření
Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví ČRa dalších orgánů. Bude-li to nezbytné, může PSMF přijímat další opatření, upravovat Propozice, Pravidla malého fotbalu 5+1, Soutěžní řád ad. i v průběhu soutěže.

15. Termín a místo zasedání STDK v soutěžní sezóně
Druhý pracovní den po víkendu, 16.30 – 17.30 hod., kancelář sekretariátu PSMF, U Nových vil 945/26, Praha 10, cca 5 min. od stan. metra A Strašnická, 3 min. od stan. tramvaje Vozovna Strašnice.

16. Členové Výkonného výboru PSMF, Odvolací a revizní komise PSMF a Sportovně technické a disciplinární komise
VV PSMF – Karel Filip (předseda), Zdeněk Hopfinger (1. místopředseda), Martin Valent (2. místopředseda), Martin Havlíček, Matěj Horn
ORK PSMF –  Ing. Štěpán Kout (předseda), JUDr. Ladislav Salvet (místopředseda), Ing. Roman Pekárek    
STDK PSMF – Matěj Horn (předseda), Jan Suhrada (1. místopředseda), Zdeněk Hopfinger (2. místopředseda), Karel  Filip, Milan Šebek