PŘÍKLADOVÝ SAZEBNÍK TRESTŮ

Tento příkladový sazebník trestů je nedílnou součástí Disciplinárního řádu PSMF. Obsahuje souhrn základních sazeb disciplinárních, sportovně technických a finančních trestů za provinění proti Soutěžním dokumentům PSMF. V případě zvláště závažných nebo opakovaných porušení Soutěžních dokumentů PSMF mohou být sazby v souladu s ustanoveními Disciplinárního řádu zvýšeny.

Tresty uložené v disciplinárním nebo sportovně technickém řízení neovlivňují nárok na občansko právní, trestní či majetkové vyrovnání.

Pokud je v kolonce „Trest“ uvedeno písmeno P, lze výkon trestu v souladu s ustanoveními Disciplinárního řádu podmínečně odložit.

A. Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění ukládaných jednotlivcům                                                                                                                                        

 

Provinění

Trest

1.

Nesportovní chování na hřišti

 
 
 • pokřikování na hřišti, dohadování před provedením kopu nebo vhazováním, nedodržení předepsaného postavení při provádění kopu, předstírání faulu či zranění, zakopávání míče, svévolné opuštění hrací plochy, nedodržení předepsané výstroje, zmaření brankové příležitosti zastavením útočícího hráče přestupkem proti pravidlům, zabránění dosažení branky úmyslnou rukou ve vlastním pokutovém území a jiné podobné případy či opakované porušování pravidel
 • vyloučení po druhé žluté kartě v utkání

1T - 2T

 

2.

Nesportovní chování vůči soupeři, spoluhráči, divákům

 
 
 • nadávky, posuňky, odplivnutí či jiné jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit

1T

 
 • hrubé urážky

1T - 3T

 

 • vyhrožování

2T - 6T

3.

Nesportovní chování vůči rozhodčím, funkcionářům řídících orgánů nebo správcům hřišť

 

 
 • kritizování, posuňky, zesměšňování, neuposlechnutí apod.

1T - 2T

 
 • hrubé protestování, nadávky, hanlivé výroky apod.

1T - 3T

 
 • urážky, vulgární výrazy apod.

2T - 4T

 
 • plivnutí, vytržení či vyražení Zápisu o utkání nebo karet z ruky

2T – 6T

 

 • vyhrožování

1M – 3M

4.

Fauly a nesportovní hra (tzn. v nepřerušené hře)

 
 
 • držení soupeře, strčení do soupeře, vrážení do soupeře, skočení na  soupeře

1T – 2T

 
 • podražení soupeře, snaha nastavením nohy či skrčením zavinit pád soupeře

1T - 3T

 
 • kopnutí nebo pokus o kopnutí soupeře

2T - 4T

 
 • udeření nebo snaha o udeření soupeře

3T - 5T

5.

Tělesné napadení (tzn. v přerušené hře) soupeře, spoluhráče, diváka a oplácení na hrací ploše

 

 
 • cloumáním, vrážením, strkáním, chycením, udeřením napadeného míčem či jiným předmětem a jiným podobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného

2T - 4T

 
 • kopnutím nebo udeřením, včetně pokusu o kopnutí či udeření, sražením napadeného na zem a jiným podobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného

3T – 5T

 
 • jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní neschopnost napadeného

1M - 1R

6.

Tělesné napadení (tzn.v přerušené hře) soupeře, spoluhráče, diváka a oplácení po skončení utkání v areálu i mimo areál hřiště

 

 
 • jakýmkoliv způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného

1M - 3M

 
 • jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní neschopnost napadeného

2M – 2R

7.

Tělesné napadení rozhodčího, funkcionáře řídícího orgánu nebo správců hřišť na hrací ploše, v areálu hřiště i mimo něj

 

 
 • cloumáním, vrážením, strkáním, chycením, udeřením, kopnutím, udeřením míčem či jiným předmětem, násilným vyražením píšťalky a jiným způsobem napadení

6M - 3R

8.

Úmyslné ovlivňování výsledku utkání - narušení regulérnosti soutěže

 
 
 • jakýmkoliv způsobem i bez úplaty nebo slibu úplaty

1M – 3M

9.

Nesprávnost při registraci, přestupech, hostování

 

 

 • neodpovědný postup při provádění registrace, přestupu, hostování, uvádění nesprávných údajů na registračních, přestupových, hostovacích náležitostech, jejich zatajování nebo falšování a jiné

3M – 1R

10.

Napomínání hráčů (žluté karty)

 
 
 • udělení druhé žluté karty v sezóně

1T

 
 • udělení čtvrté žluté karty v sezóně

2T

 
 • udělení šesté žluté karty v sezóně

3T

11.

Neoprávněné nastoupení hráče k utkání

 
 
 • za jiné družstvo, na jiný, neplatný nebo zfalšovaný registrační průkaz (je-li zjištěna  totožnost)

5T

 
 • v zastavené závodní činnosti za druhou (příp. čtvrtou, šestou) žlutou kartu v soutěži

trest +1T

 
 • po vyloučení
 • v zastavené závodní činnosti

trest +3T

 
 • kapitánovi družstva za umožnění neoprávněného startu hráče (z jiného družstva, při neprokázání totožnosti, za hraní "načerno")

5T

12.

Porušování zákonů, stanov, směrnic, řádů, nařízení a rozhodnutí orgánů PSMF. Falšování a poškozování úředních listin

 
 
 • předkládání falšovaných dokladů a jiných písemností, uvádění nesprávných výpovědí před orgány,  uvádění nepravdivých údajů v dokladech a sděleních

3M - 1R

 
 • poškozování úředních písemností

4T - 6T

B. Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění ukládaných družstvům

 

Provinění

Trest

1.

Výtržnosti mezi hráči, diváky, vůči rozhodčím, funkcionářům řídících orgánů, oprávněným osobám vlastníků hřišť

 

 
 • nesportovní chování,  urážlivé pokřikování i jiné jednotlivé případy v areálu hřiště i mimo něj při utkání i po utkání

pokuta 100,- až 500,- Kč

 
 • hrubé urážky, pokus o inzultaci a jiné masové výtržnosti v areálu hřiště i mimo něj při utkání i po utkání

pokuta 100,- až 500,- Kč a i vyloučení ze soutěže (P)

 

 • inzultace rozhodčího, napadení funkcionářů řídících orgánů či oprávněných osob vlastníků hřišť v areálu hřiště i mimo něj při utkání i po utkání

kontumace výsledku, pokuta 500,- až 1000,- Kč, -2 body a i vyloučení ze soutěže (P)

 

 • poškozování areálu hřiště

pokuta 500,- až 1000,- Kč, vyloučení ze soutěže

2.

Svévolné opuštění hrací plochy celým družstvem, odmítnutípokračování ve hře apod.

kontumace výsledku, pokuta 300,- až 500,- Kč

3.

Machinace narušující regulérnost soutěže

 
 
 • účast na domluveném výsledku, úmyslné ovlivňování výsledku utkání členy družstva, podplácení hráčů soupeře, rozhodčích nebo jiných funkcionářů, sliby, úplaty a jiná jednání narušující regulérnost soutěže

kontumace výsledku, pokuta 500,- až 1000,- Kč

-2 body

4.

Neoprávněné nastoupení hráče k utkání

 
 
 • dříve než byl zaregistrován
 • za jiné družstvo
 • na jiný, neplatný, zfalšovaný RP (tj. neprokázání totožnosti, hraní "načerno")
 • po vyloučení
 • v  zastavené závodní činnosti

Kontumace výsledku, -2 body (při startu za jiné družstvo, při neprokázání totožnosti, za hraní "načerno")

 
 • v zastavené závodní činnosti za druhou (příp. čtvrtou, šestou) žlutou kartu v soutěži

Kontumace výsledku

5.

Porušení povinností rozhodčích delegovaných družstvem

 
 
 • nedostavení se hlavního rozhodčího k řízení zápasu


viz Propozice

 
 • nedostavení se asistenta rozhodčího k řízení zápasu


pokuta 200,- Kč,        - 1 bod

 
 •  


 

 
 • pozdní dodání Zápisu o utkání, nedodání Zápisu o utkání rozhodčím na PSMF


viz Propozice

 
 • nesprávně vyplněný nebo neúplný Zápis o utkání, absence vybavení rozhodčího (píšťalka, karty, časomíra), škrtání žlutých či červených karet, neuvedení provedené konfrontace apod.
 • technické chyby rozhodčího, pokud nebylo prokázáno úmyslné ovlivnění výsledku (např. nesprávný výklad Pravidel, chybný postup při kontrole totožnosti, zkrácení doby utkání, apod.)

pokuta 50,- až

200,- Kč

pokuta 100,- až 500,- Kč

 
 • falšování Zápisu o utkání, uvádění nepravdivých údajů

pokuta 200,- až 1000,- Kč

 
 • účast na domluveném výsledku, prokázané úmyslné ovlivnění výsledku

 • delegování rozhodčího v rozporu s ustanovením SŘ čl. 31, odst. 10

pokuta 500,- až 2000,- Kč až i –2 body

pokuta 100,- Kč