Pražský svaz futsalu

vydává ve smyslu § 3 a násl. Soutěžního řádu Svazu futsalu ČR

ROZPIS

pražských soutěží futsalu FIFA mužů - ročník 2020/2021

1.   Vymezení soutěžní sezóny
Ročník 2020/2021 začíná 31.8.2020 a končí 30.6.2021.

2.   Pravidla a další dokumenty, úprava pravidla o hrací době
Hraje se podle Pravidel, Soutěžního řádu a dalších dokumentů Futsalu FIFA, zveřejněných na  https://futsal.fotbal.cz/subjekty/subjekt/564 (Soubor předpisů a legislativa SFČR). Ve všech soutěžích platí pravidlo o akumulovaných faulech (Pravidlo 13). Doba hry (Pravidlo 7) se upravuje na 2 x 25 minut hrubého času.

3.   Organizace soutěže, hodnocení výsledků, systém soutěže, postupy a sestupy, odměny pro nejlepší týmy
Soutěží se mohou zúčastnit pouze kluby, které jsou právnickými osobami (zapsané spolky apod.), resp. mají zaregistrovánu Smlouvu o společnosti a do konce roku 2020 se transformují na právnickou osobu.

Týmy odehrají soutěž způsobem každý s každým dvoukolově systémem podzim – jaro.

Za vítězství v utkání se družstvu přidělují 3 body, za nerozhodný výsledek se oběma družstvům přiděluje po 1 bodu. O konečném pořadí rozhoduje:

1)       počet bodů
2)       vzájemná utkání, resp. tabulka vzájemných utkání
3)       rozdíl skóre
4)       vyšší počet nastřílených branek
5)       los

Soutěž

Počet skupin

Postupující z každé skup.

Umístění v konečné tabulce

Postupující celkem

Sestupující   z každé skup.

Umístění v konečné tab.

Sestupující celkem

Přebor     (1. liga)

1

1

1. místo

1

2 - 3 *)

10., 11. a 12. místo

2 - 3 *)

I. třída     (2. liga)

2

1

1. místo

2

3

10., 11. a 12. místo

6

II. třída   (3. liga)

3

2

1. místo a 2. místo

6

---

---

---

*)  Sestoupí-li do Pražského přeboru tým z vyšší soutěže.

Sestupový a postupový klíč pro I. – II. třídu může být v případě reorganizace soutěže pozměněn.

Soutěž

Odměna za 1.místo

Odměna za 2.místo

Odměna za 3.místo

Přebor (1.liga)

2.000,- Kč

1.750,- Kč

1.500,- Kč

I.třída  (2.liga)

1.500,- Kč

1.250,- Kč

1.000,- Kč

II.třída (3.liga)

1.250,- Kč

1.000,- Kč

750,- Kč

Družstvo, které odmítne postup z II. do I. třídy, ztrácí na odměnu za umístění nárok!

4.   Termínová listina
Termínová listina tvoří přílohu tohoto Rozpisu soutěže. Termíny utkání se na žádosti týmů nepřekládají!

5.   Delegace rozhodčích
Delegace rozhodčích tvoří přílohu tohoto Rozpisu soutěže. Týmy jsou povinny dle termínové listiny delegovat k určeným utkáním postranního rozhodčího, který v případě nepřítomnosti delegovaného rozhodčího (dle možností nasazuje PSF) utkání odřídí. 

6.   Rozhodčí PSF
Týmy budou hradit ve vyúčtování ročníku 2020/2021 za každé utkání odřízené rozhodčími PSF 175,- Kč (za 1 rozhodčího) v Přeboru, 145,- Kč v ostatních soutěžích. V případě, že se tým k utkání nedostaví (i v případě předběžné omluvy), hradí za delegaci rozhodčího k tomuto utkání částku 290,- Kč (v Přeboru 350,- Kč).

7.   Doručování zápisů o utkání náhradními rozhodčími
Nedostaví-li se k utkání rozhodčí PSF, je týmový rozhodčí delegovaný podle rozpisu povinen doručit vyplněný zápis o utkání do 19.00 hod. nejbližšího pondělí (resp. prvního pracovního dne v týdnu) po sehrání utkání na sekretariát PSF, příp. naskenované mailem na psmf@psmf.cz. Zápis lze na vlastní nebezpečí (nelze doložit doručení) vhodit do některé z centrálních schránek:

 • Praha 10, U Nových vil 26, označená schránka na levé straně chodby (přístup jen v pondělí od 9.00 do 19.00 hod., jinak pouze po dohodě s PSF, dům se zamyká)
 • Praha 4, areál Mikulova, schránka v kantýně; otevřeno jen v době konání utkání soutěží 5+1 (PO-ČT 18-22.00; PÁ, NE 19.30-22.00; SO zavřeno)
 • Praha 9, areál Sokola Vysočany (hřiště Zákostelní), u vchodu do šaten (přístup denně 15 – 21 hod.)
 • Praha 3, areál Pražačka, schránka venku nalevo vedle vchodu do Grill parku (pozor, jde o stříbrnou schránku označenou pro zápisy PSMF)

8.   Tresty a pořádkové pokuty pro družstva

za kontumaci při nesehrání utkání

pokuta 500,- Kč + úhrada odměny deleg. rozhodčího

za kontumaci při nesehrání utkání s omluvou nejpozději 48 hod. před utkáním

pokuta 300,- Kč + úhrada odměny deleg. rozhodčího

kontumace utkání z jiných důvodů (tzv. technická)

viz odst. 9.

za 1. absenci postranního rozhodčího

pokuta 300,- Kč a odečet 1 – 3 body *)

za 2. absenci postranního rozhodčího

celková pokuta 600,- Kč a celkový odečet 3 – 6 bodů *)

za 3. absenci postranního rozhodčího

celková pokuta 900,-Kč a celkový odečet 6 – 9 bodů *)

za 4. absenci postranního rozhodčího

celková pokuta 1.200,- Kč a vyloučení z ročníku *)

*) Odečtení vyššího počtu bodů uloží STDK v případě, že se utkání nezúčastní rozhodčí delegovaný PSF.

neodevzdání Zápisu o utkání

do 1 týdne

pokuta   50,- Kč

neodevzdání Zápisu o utkání

do 3 týdnů

pokuta 100,- Kč

neodevzdání Zápisu o utkání

později, avšak nejpozději do 14.12.2020 v podzimní, resp. 30.6.2021 v jarní části soutěže

pokuta 100,- Kč a odečet 3 bodů

žlutá karta

40,- Kč

červená karta

80,- Kč

start hráče, neuvedeného v systému FUTis, bez uhrazeného členského příspěvku Svazu futsalu ČR či neuvedeného na soupisce týmu

viz odst. 9.

9.   Významné body a doplňky Soutěžního řádu

 • týmy musí hrát v jednotných dresech s čísly
 • při shodě barvy dresů se přizpůsobuje tým, který je v Termínové listině podzimní části soutěže uveden jako druhý (hosté), v jarní části soutěže pak jako první (domácí)
 • v nižších pražských soutěžích (třídách) a ve všech ostatních utkáních řízených PSF hraných na venkovních hřištích nejsou povinné stulpny a chrániče, naopak je v těchto utkáních hráčům povoleno nosit dlouhé kalhoty (tepláky)
 • utkání Pražského přeboru jsou naopak hrána bez těchto výjimek z Pravidel futsalu FIFA, povinnou výstrojí hráčů jsou jednotné dresy, trenýrky a stulpny, je povinné používání chráničů holení a hráčům (kromě brankářů) není povoleno nosit dlouhé kalhoty (tepláky)
 • v utkáních řízených PSF nejsou povinnou součástí výstroje rozlišovací dresy pro náhradníky družstva
 • utkání se hrají s míčem velikosti číslo 4 se sníženým odskokem, není-li k dispozici, tak s míčem číslo 5; každé družstvo je povinno mít ke hře připravený vlastní míč; při nesplnění této povinnosti bude družstvo potrestáno pokutou 100,- Kč; nebude-li utkání sehráno z důvodu absenci míče u obou týmů, budou týmy navíc potrestány oboustrannou technickou kontumací výsledku utkání (0:5)
 • registrace nových hráčů (přestupy) probíhá výlučně na Svazu futsalu ČR v systému FUTis
 • k utkání smí nastoupit pouze hráč, který je členem Svazu futsalu ČR, je registrován v příslušném klubu, má uhrazený členský příspěvek a tato skutečnost je uvedena na webové stránce SFČR v systému FUTis
 • má-li klub v soutěžích PSF více družstev, musí před zahájením soutěží zaslat na PSF jejich soupisky
 • za start hráče, který není v den utkání uveden v databázi klubu v systému FUTis nebo zde nemá uvedeno uhrazení členského příspěvku, je tým potrestán kontumací výsledku utkání (0:5)
 • klub s více družstvy je povinen po zaregistrování nebo obnovení členství hráče dopsat jej na soupisku některého z družstev, uloženou na PSF, resp. poslat na PSF soupisku o tohoto hráče doplněnou
 • za start hráče, který má v pořádku náležitosti v systému FUTis, ale není uveden na soupisce týmu, je tým potrestán pokutou 100,- Kč za každé utkání, ve kterém hráč nastoupil, pokud se nejedná o porušení pravidla o střídavém startu
 • hráč je povinen se na vyžádání prokázat osobním dokladem s průkazovou fotografií; k tomu lze využít původní registrační průkazy
 • pokud hráč neprokáže svoji totožnost, je tým potrestán kontumací výsledku utkání (0:5), a pokutou 300,- Kč (totožnost hráče musí být prokázána na hřišti; nepředloží-li hráč žádný doklad totožnosti, není dodatečné doložení totožnosti přípustné)
 • pokud hráč nastoupí na cizí doklad či je prokázán jeho start v cizím týmu (tzv. načerno), je tým potrestán kontumací výsledku utkání (0:5), odečtením tří bodů, pokutou 300,- Kč, kapitán týmu má zastavenou činnost na pět utkání a hráč, je-li zjištěna jeho totožnost, také na pět utkání
 • za hráče se střídavým startem hradí startovné oba týmy, za které hráči nastoupili
 • z „B“ za „A“ tým (pokud hraje vyšší soutěž) může nastoupit v jednom utkání pět hráčů
 • z „A“ (pokud hraje vyšší soutěž) za „B“ tým mohou nastoupit v jednom utkání tři hráči
 • čekací doba není, za nedodržení stanoveného času začátku utkání následuje kontumace 0:5 pro nesejití
 • přestávka slouží pouze k výměně stran
 • v utkáních, ve kterých je nutné určit vítěze, se v případě, že utkání skončí nerozhodně, utkání prodlužuje o 2 x 3 minuty; v případě, že ani po prodloužení není rozhodnuto, kopou se tři kopy ze značky pokutového kopu a dále se postupuje podle Pravidel futsalu FIFA (Pravidlo 10)
 • o případné nezpůsobilosti terénu rozhoduje rozhodčí delegovaný PSF, v případě jeho nepřítomnosti kapitáni týmů; pokud nedojde ke shodě názoru kapitánů, rozhodne postranní (týmový) rozhodčí
 • nepřítomnost rozhodčího PSF i delegovaného týmového (postranního) rozhodčího není důvodem k nesehrání utkání, týmy se musí domluvit na náhradním rozhodčím
 • tým je ze soutěže vyloučen za tři kontumace pro nesejití se v ročníku
 • pokud hráč obdrží v utkání dvě žluté karty (a samozřejmě červenou), nepočítá se mu do bilance žádná ŽK
 • žluté karty se sčítají za celý ročník, hráč má automaticky zastavenou činnost po udělení třetí žluté karty (v Přeboru až čtvrté ŽK) na jedno nejbližší soutěžní utkání; na dvě utkání má stop po šesti ŽK (v Přeboru osmi ŽK) atd.; do dalšího ročníku se převádí jen případné tresty, nikoli karty
 • za start hráče v trestu po udělení třetí, šesté, atd. (v Přeboru čtvrté, osmé, atd.) žluté karty je tým potrestán kontumací 0:5, pokutou 100,- Kč, hráč má zastavenou činnost na 1 + 1 utkání
 • za červenou kartu (vyloučení) v utkání má hráč zastavenou činnost do rozhodnutí STDK
 • za start hráče v trestu po červené kartě (vyloučení) je tým potrestán kontumací výsledku utkání (0:5), odečtením tří bodů, pokutou 200,- Kč a hráč má zastavenou činnost na zbytek trestu + 3 utkání

10. Seznam hřišť (k 18.8.2020)

ASTR 1, 2 (Astra ZM) – Praha 10 – Zahradní město, vchod z ulice V Korytech. Ze Strašnické (metro A) busy 154, 188 do st. Jesenická. Hřiště č.1 je blíže k hale. Dle provozního řádu TJ Astra ZM je povinnost uhradit zálohu na klíče od šatny ve výši 50,- Kč. Umělá tráva 2. generace, osvětlení. Obuv pro futsal: povoleny jen turfy a sálová obuv.

EDEN (Hala Slavie) – Praha 10, Vladivostocká 1460/10. Za vchodem se dejte vpravo po schodech k šatnám. Vstup pouze v sálové obuvi. Hrají se zde jen utkání Přeboru.

HAJE 1, 2 (Háje) – hř. FC Háje (u ZŠ Schulhoffova), Praha 4 – Chodov. Od st. metra C Háje busy 154, 170, 197, 203 do st. Brechtova, vchod do areálu je z ul. Květnového vítězství (nedaleko squashové haly). Umělá tráva 3. generace, osvětlení. Obuv pro futsal: povoleny jen turfy a sálová obuv.

STRES (Střešovice) – hřiště v areálu TJ Tatran Střešovice, Praha 6, Sibeliova 368/15. Od st. metra A Hradčanská (nebo Petřiny) tramvaje 1 a 2 do zast. Ořechovka (na znamení), po schodech nahoru, doprava ulicí Nad Hradním vodojemem, doleva ul. Norbertov a doprava do Sibeliovy. Blíže je sice zast. Náměstí Před Bateriemi, bus 108 od metra A Bořislavka, má ovšem intervaly 30 minut. Do šatny v hale vchod přes recepci, hřiště je při pohledu na halu vpravo. UMT 2. generace, osvětlení. Obuv pro futsal: povoleny jen turfy a sálová obuv.

11. Vývěska PSF, zveřejňování dokumentů
Vývěska PSF je umístěna na internetových stránkách PSF na adrese www.psmf.cz a na nástěnce v okně sekretariátu PSF, ul. U Nových vil 26, Praha 10. Dokumenty budou zveřejňovány v nejkratší možné době po zpracování v elektronické formě (obvykle ve formátech *.doc, *.xls, *pdf), resp. jejich vytištění. Minimální doba, po kterou musí být dokument umístěn na Vývěsce PSF, jsou čtyři dny. Po uplynutí této lhůty se má za to, že příslušný dokument byl doručen všem dotčeným účastníkům soutěží.

12. Hodiny pro veřejnost sekretariátu PSF v průběhu soutěžní sezóny
První pracovní den po víkendu (pondělí), 9.00 – 19.00 hod.

13. Termín a místo zasedání STDK PSF
Druhý pracovní den po víkendu, 16.30 – 17.30 hod., budova Casablanca (bývalý Strojimport), Vinohradská 184, Praha 3, u stanice metra A Želivského, zasedací místnost za recepcí, kde se hosté musí zapsat.

14. Lékařská prohlídka, pojištění
Hráči musí mít podepsané prohlášení o zdravotní způsobilosti ke hraní futsalu podle ustanovení § 52 Soutěžního řádu Svazu futsalu ČR. Kontrolu potvrzení je oprávněna provádět PSF. Na registrované hráče se vztahuje úrazové pojištění pro členy ČOV a ČUS, a to na základě smlouvy č. 1310001770 s Pojišťovnou VZP, a.s., platné od 1.2.2019. Úraz musí být zaznamenán v zápisu o utkání. Informace o formě hlášení pojistných událostí pojišťovně, formuláře ke stažení, znění pojistné smlouvy a pojistné podmínky najdete na internetových stránkách ČOV https://www.olympic.cz/text/435--pojisteni-urazu-sportovcu-a-pojisteni-obecne-odpovednosti-za-ujmu-zpusobenou-cinnosti-trenera-ci-cvicitele-pro-cele-sportovni-prostredi .

15. Mimořádná opatření vzhledem k pandemii covid-19
V současné době (18. srpen 2020) se předpokládá zahájení a průběh soutěží futsalu FIFA v běžném režimu. Všichni účastníci soutěží jsou k omezení rizika přenosu infekce povinni dodržovat pokyny vlády ČR, orgánů hygienické služby a dalších institucí. PSF si v případě vyhlášení omezujících opatření vyhrazuje právo v návaznosti na taková opatření provádět přechodné změny v organizaci soutěží i v jejich průběhu.

16. Členové Výkonného výboru PSF, Odvolací a revizní komise PSF a Sportovně technické a disciplinární komise PSF
VV PSF – Karel Filip (předseda), Martin Valent (místopředseda), Antonín Hezog
ORK PSF –  Ing. Štěpán Kout (předseda), JUDr. Ladislav Salvet (místopředseda), Ing. Roman Pekárek
STDK PSF – Matěj Horn (předseda), Jan Suhrada (1.místopředseda), Zdeněk Hopfinger (2.místopředseda), Karel Filip, Roman Kňap, Milan Šebek.
Vyloučení hráči se mohou k jednání STDK PSF dostavit, případně dodat své vyjádření k vyloučení.

Hráč je povinen dostavit se na nejbližší jednání STDK PSF v těchto případech:

 • vyžádá-li si soupeř v utkání jeho konfrontaci a je-li v zápisu o utkání uvedeno, že nedostatečně prokázal svoji totožnost, nebo vznese-li soupeř proti prokázání totožnosti námitku
 • je-li k jednání předvolán

Odvolání proti rozhodnutí STDK se podává k ORK PSF, a to pouze písemnou formou. ORK PSF zasedá dle potřeby, rozhodnutí tohoto odvolacího orgánu je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Přílohy: Termínová listina + Delegace rozhodčích