Disciplinární řád 5+1

I. Základní ustanovení

Článek 1

Působnost disciplinárního řádu

Podle Disciplinárního řádu Pražského svazu malého fotbalu se projednávají všechna disciplinární provinění účastníků soutěží malého fotbalu, organizovaných Pražským svazem malého fotbalu. Tresty uložené disciplinárními orgány podle Disciplinárního řádu mají platnost pro soutěže malého fotbalu 5 + 1 a futsalu zvlášť, a dále zvlášť pro utkání mistrovských a pohárových soutěží a zvlášť pro utkání ostatních soutěží organizovaných Pražským svazem malého fotbalu. Součástí je Příkladový sazebník trestů.

Článek 2

Zkratky a pojmy

 • DŘ – Disciplinární řád Pražského svazu malého fotbalu
 • PSMF – Pražský svaz malého fotbalu
 • MF – Malý fotbal 5 + 1
 • SŘ – Soutěžní řád malého fotbalu
 • STDK – Sportovně technická a disciplinární komise
 • PST – Příkladový sazebník trestů
 • SPPO – Sazebník poplatků, pokut a odměn
 • ORK PSMF – Odvolací a revizní komise PSMF

Článek 3

Druhy disciplinárních provinění

V disciplinárním řízení v PSMF se projednávají tato disciplinární provinění jednotlivců i družstev:

 1. Porušení platných řádů,  Propozic soutěží, nařízení všech dalších orgánů řídících soutěže, apod.
 2. Provinění proti Pravidlům MF.
 3. Provinění související s účastí v soutěžích organizovaných PSMF.
 4. Jiná provinění znevažující jméno PSMF, zejména prohřešky vůči veřejnému pořádku, vlastníkům hřišť nebo jejich oprávněné osobě, nebo veřejným činitelům.
 5. Provinění v přátelských a turnajových utkáních, pokud jsou zaštítěna jménem PSMF.

Článek 4

Účel disciplinárního řízení

Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních provinění jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby uložené tresty vedle represivní stránky měly i preventivní, tj. výchovný charakter.

II. Disciplinární tresty

Článek 5

Druhy disciplinárních trestů

 1. V disciplinárním řízení lze jednotlivcům ukládat tyto tresty:
  1. zastavení závodní činnosti
  2. zákaz výkonu funkce
  3. doživotní vyloučení ze všech soutěží, řízených PSMF
 2. V disciplinárním řízení lze družstvům ukládat tyto tresty:
  1. peněžitá pokuta
  2. odečtení bodů v probíhající soutěži
  3. vyloučení družstva z probíhající soutěže
  4. vyloučení ze všech soutěží organizovaných PSMF
 3. Pokud je to dále stanoveno, lze disciplinární trest podmínečně odložit. Zkušební doba při podmíněném odložení činí 3 týdny až 1 rok. Podmíněný odklad trestu však nelze použít v případech, kdy je to v Příkladovém sazebníku trestů výslovně uvedeno.

Článek 6

Peněžitá pokuta

 1. Družstvům v soutěžích organizovaných PSMF lze uložit pokutu v souladu s platným Sazebníkem poplatků, pokut a odměn.
 2. V případě provinění rozhodčích je trest peněžité pokuty uložen družstvu, jehož jménem vykonávali svoji činnost.
 3. Není-li stanoveno jinak, uložená pokuta se přičítá družstvu na konto, které je vypořádáno nejdéle při nejbližší Registraci družstva. Nebude-li při této příležitosti pokuta uhrazena, přijme disciplinární orgán další potřebná opatření, není-li stanoveno jinak.
 4. Uloženou pokutu musí potrestaný uhradit ve stanovené lhůtě i v případě podaného odvolání. O jejím případném vrácení rozhodne odvolací orgán.

Článek 7

Zastavení závodní činnosti

1. Trest zastavení závodní činnosti se ukládá jednotlivci na určité časové období nebo na určitý počet soutěžních utkání. Trest na počet soutěžních utkání nesmí převyšovat osm utkání, trest na časové období lze uložit nejvýše na pět let. Při aplikaci PST se má za to, že trest zastavení závodní činnosti na jeden týden se rovná trestu na jedno soutěžní utkání.

Může-li hráč startovat za více družstev jednoho klubu, trest musí být uložen na určité časové období. Hráč nesmí startovat po dobu trestu na časové období za žádné družstvo v soutěžích MF.

Dopustí-li se hráč dalšího provinění v průběhu trestu a bude mu za toto provinění uložen nový trest, původní trest se přeruší a jeho zbytek vykoná až po odpykání nového trestu.

2. Za žádné provinění nelze uložit jednotlivci podmíněný trest zastavení závodní činnosti. Výkon trestu zastavení závodní činnosti jednotlivců, může být podmínečně odložen. K podmíněnému odložení trestu je možno přistoupit pouze v případě změny původního nepodmíněného trestu, a to nejdříve po uplynutí alespoň poloviny původního trestu. Jestliže se potrestaný v této době znovu proviní, připočte se k novému trestu i původní podmíněný trest.

3. Do výkonu trestu zastavení závodní činnosti (ZCN) jednotlivce na počet soutěžních utkání (SU) se započítávají nejbližší následující utkání odehraná jeho družstvem, jakož i utkání, ke kterým se některé z družstev nedostaví a dojde k vyhlášení kontumačního výsledku. Pokud družstvo soupeře dříve odstoupilo či bylo vyloučeno ze soutěže a jeho utkání byla zrušena, pak se takové utkání do výkonu trestu nezapočítává.

Výklad: Hráč je v utkání 1. kola vyloučen a potrestán ZCN na 3 SU. Ve 2. kole se jeho družstvo k utkání nedostaví, ve 3. kole se nedostaví družstvo soupeře. Obě utkání jsou hráči do výkonu trestu započtena. Družstvo soupeře ve 4. kole se nedostavilo ke svým utkáním ve 2. a 3. kole, bylo vyloučeno ze soutěže a jeho další utkání byla zrušena. Hráčův trest tak pokračuje ještě v 5. kole.

Článek 8

Zákaz výkonu funkce

Trest zákazu výkonu funkce lze uložit kapitánům, vedoucím družstev a jejich zástupcům na dobu od 2 týdnů do 3 měsíců. Ve výroku o trestu disciplinární orgán stanoví, kterých konkrétních funkcí nebo činností se trest týká.

Článek 9

Odečtení bodů v probíhající soutěži

 1. Trest odečtení bodů v probíhající soutěži lze uložit družstvům neplnícím povinnosti souvisejícími s delegováním rozhodčích dle Soutěžního řádu a družstvům, hrubě narušujícím regulérnost soutěží. Výše trestu se řídí podle PST.
 2. Trest odečtení bodů v probíhající soutěži nelze podmínečně odložit.

Článek 10

Vyloučení družstva z probíhající soutěže

1.   Trest vyloučení družstva z probíhající soutěže lze uložit družstvům opakovaně neplnícím povinnosti souvisejícími s delegováním rozhodčích dle a družstvům opakovaně hrubě narušujícím regulérnost soutěží. Výše trestu se řídí podle PST.

2.   Trest vyloučení družstva z probíhající soutěže nelze podmínečně odložit.

Článek 11

Vyloučení ze soutěží organizovaných PSMF

 1. Trest vyloučení ze soutěží organizovaných PSMF lze ukládat jednotlivci i družstvu pouze ve výjimečných případech za opakovaná či zvlášť závažná provinění.
 2. Trest vyloučení ze soutěží organizovaných PSMF lze podmínečně odložit. Pro podmíněný odklad trestu platí obdobně ustanovení čl. 7, odst. 2.

III. Disciplinární orgán

Článek 12

Disciplinární orgán

Jediným disciplinárním orgánem v soutěžích organizovaných PSMF je Sportovně technická a disciplinární komise. STDK pro soutěže organizované PSMF ustanovuje Výbor PSMF.

Článek 13

Působnost STDK

STDK projednává všechna disciplinární provinění v soutěžích organizovaných PSMF. Jiné orgány nemohou disciplinární tresty ukládat ani měnit. Jedinou výjimkou je rozhodnutí ORK PSMF v rámci odvolacího řízení.

Článek 14

Pravomoc STDK

Do pravomoci STDK náleží provinění jednotlivců a družstev působících v soutěžích organizovaných PSMF.

IV. Postup v disciplinárním řízení

Článek 15

Zahájení disciplinárního řízení

 1. STDK zahájí disciplinární řízení, jestliže má za to, že jsou k tomu oprávněné důvody. Podnětem k zahájení disciplinárního řízení je zpravidla:
  1. Zápis o utkání
  2. zpráva člena VV PSMF nebo člena STDK PSMF
  3. písemné oznámení vedoucího družstva
  4. vlastní zjištění STDK
 2. O podnětech k zahájení disciplinárního řízení rozhoduje STDK bez zbytečných odkladů.
 3. Disciplinární řízení nelze zahájit, jestliže od provinění uplynula doba delší než jeden rok.

Článek 16

Průběh disciplinárního řízení

 1. STDK postupuje v disciplinárním řízení co nejrychleji s ohledem na náležité objasnění případu.
 2. K řádnému objasnění okolností provinění je STDK oprávněna přizvat k jednání osoby, které mohou sdělit důležité informace, vyžádat si písemné dokumenty, zprávy, či jiné důkazní materiály. Za účast předvolané osoby odpovídá její družstvo. V případě, že se předvolané osoby nedostaví bez řádné omluvy na zasedání STDK, bude potrestáno jejich družstvo podle SPPO.

Článek 17

Účast provinilce

 1. Provinilec a vedoucí družstva, jehož je provinilý členem, mají právo se jednání STDK zúčastnit.
 2. Provinilec se nemusí disciplinárního řízení účastnit, může své vyjádření učinit písemně. Výjimku tvoří projednání provinění podle čl. 36, odst. 5, Soutěžního řádu. V případě neúčasti provinilce nebo vedoucího družstva, jehož provinění se projednává, bude provinění projednáno v jejich nepřítomnosti se všemi důsledky z toho plynoucími.

Článek 18

Zastavení závodní činnosti v průběhu disciplinárního řízení

 1. Byl-li hráč v utkání vyloučen, má okamžitě zastavenou závodní činnost až do rozhodnutí STDK. Tuto skutečnost bere klub na vědomí prostřednictvím kapitána, který podepisuje Zápis o utkání.
 2. Pokud hráč nastoupí v zastavené činnosti (viz čl.18, odst. 1) bude potrestáno družstvo i hráč dle PST.

Článek 19

Zastavení závodní činnosti po opakovaném napomínání žlutou kartou

 1. Byl-li hráč v jedné ligové skupině v sezóně napomenut druhou (čtvrtou, šestou, osmou) žlutou kartou, má v této ligové skupině okamžitě zastavenou závodní  činnost.  Tuto skutečnost bere družstvo na vědomí prostřednictvím kapitána, který podepisuje Zápis o utkání.  Délka zastavení závodní činnosti je stanovena v PST.
 2. Pokud hráč obdrží v utkání dvě žluté karty (a po té je vyloučen), nezapočítává se mu do celkové bilance žlutých karet žádná z nich. Pokud hráč obdrží  v utkání žlutou kartu a poté je vyloučen (rovnou červená karta bez udělení druhé žluté karty), započítává se mu do celkové bilance žlutých karet jedna žlutá karta.

Článek 20

Závěr disciplinárního řízení

 1. Po dostatečném objasnění všech okolností provinění rozhodne STDK o uložení trestu podle tohoto v případě, že k provinění došlo, nebo disciplinární řízení zastaví v případě, že k provinění nedošlo. S ohledem na charakter provinění a osobu provinilce může STDK též od potrestání upustit.
 2. Rozhodnutí STDK o potrestání musí obsahovat:
  1. přesný druh trestu a jednoznačný časový údaj o jeho trvání
  2. důvod uložení trestu
  3. poučení o možnosti odvolání

Článek 21

Účinnost disciplinárních trestů

 1. Účinnost disciplinárních trestů začíná následujícím dnem po rozhodnutí STDK o uložení trestu.
 2. Byla-li provinilci zastavena závodní činnost před zahájením disciplinárního řízení (viz čl. 18, odst. 1, viz čl. 19, odst. 1), začíná účinnost trestu dnem zastavení činnosti.

Článek 22

Dokumentace disciplinárního řízení

O svém rozhodnutí informuje STDK družstvo, jehož je provinilec členem, písemně dopisem a zveřejněním zápisu ze zasedání STDK, který je vždy do dvou dnů po zasedání STDK zveřejněn na Vývěsce PSMF. Je-li provinilec nebo vedoucí družstva jednání přítomen, může být rozhodnutí STDK vyhlášeno ústně.

V. Zásady pro ukládání disciplinárních trestů

Článek 23

Ukládání trestů

 1. STDK může při projednávání trestů přihlédnout k polehčujícím či přitěžujícím okolnostem provinění.
 2. Projednává-li STDK současně více disciplinárních provinění, vysloví trest za provinění nejzávažnější a k ostatním přihlédne jako k přitěžující okolnosti
 3. Za jedno provinění je možno uložit i více trestů, pokud to jejich povaha nevylučuje.
 4. Byl-li provinilci uložen za disciplinární provinění STDK trest, nelze za tentýž skutek vést další disciplinární řízení.

VI. Odvolání

Článek 24

Odvolací orgány

 1. Proti rozhodnutí STDK může provinilec podat odvolání. Odvolat se může jen ten, kdo byl potrestán. Za jednotlivce nemůže podat odvolání nikdo jiný než on sám. V případě potrestání družstva se může odvolat pouze příslušný vedoucí mužstva, popř. jeho zástupce.
 2. O odvolání rozhoduje s konečnou platností ORK PSMF.

Článek 25

Podání odvolání

 1. Odvolání podává potrestaný hráč osobně, nebo potrestané družstvo prostřednictvím vedoucího družstva či jeho zástupců v sekretariátu PSMF do 14 dnů ode dne zveřejnění zápisu z jednání STDK.
 2. Podané odvolání musí splňovat tyto obsahové náležitosti:
  1. označení orgánu, kterému se podávají
  2. jméno potrestaného nebo název družstva, které podává odvolání
  3. označení rozhodnutí či předmětné skutečnosti, proti kterému se odvolání podává
  4. označení důvodu odvolání
  5. krátký popis případu
  6. uvedení, jaký výsledek odvolacího řízení je požadován
  7. jméno, příjmení a podpis potrestaného hráče, nebo vedoucího potrestaného družstva či jeho zástupců
 3. Odvolání nemá v žádném případě odkladný účinek.
 4. Součástí odvolání je odvolací poplatek ve výši stanovené v SPPO. Poplatek z odvolání se vrátí, jestliže odvolací orgán zruší rozhodnutí STDK.

Článek 26

Projednání odvolání

 1. STDK může z vlastního podnětu o odvolání sama rozhodnout a v plném rozsahu mu vyhovět, avšak pouze v případě, kdy z podaného odvolání, případných vyjádření dotčených účastníků a dalších materiálů dospěje k závěru, že trest byl uložen nesprávně nebo rozhodnutí STDK bylo vydáno neodůvodněně. V opačném případě postoupí bez zbytečného odkladu věc k projednání odvolacímu orgánu.
 2. Odvolací orgán zahájí projednání odvolání s největším urychlením, nejdéle do čtrnácti dnů.
 3. Odvolací orgán přezkoumá postup a rozhodnutí STDK. Vychází přitom z materiálů disciplinárního řízení, které v případě potřeby doplní vlastním šetřením.

Článek 27

Rozhodování v odvolacím řízení

 1. Odvolací orgán odvolání zamítne, je-li podáno opožděně nebo osobou, která není k jeho podání oprávněna. Odvolání může zamítnout i tehdy, není-li zaplacen odvolací poplatek nebo je-li podáno bez náležitostí uvedených v čl. 25, odst. 2.
 2. Odvolací orgán potvrdí rozhodnutí STDK, dojde-li k závěru, že její rozhodnutí je odůvodněné a správné.
 3. Odvolací orgán zruší rozhodnutí STDK, dojde-li k závěru, že nešlo o disciplinární provinění.
 4. Odvolací orgán změní rozhodnutí STDK, dojde-li k závěru, že měl být uložen jiný trest.
 5. Odvolací orgán může rovněž zrušit rozhodnutí STDK a věc jí vrátit k novému projednání a rozhodnutí v případě, dospěje-li k závěru, že předložený materiál je neúplný a jeho doplnění odvolacím orgánem by nadměrně přesahovalo přezkumnou pravomoc odvolacího orgánu vyjádřenou v článku 26, odst. 2.
 6. Rozhodnutí Odvolacího orgánu (ORK PSMF) je konečné a nelze se proti němu odvolat.

Článek 28

Dokumentace odvolacího řízení

O zápisu z jednání Odvolacího orgánu a o oznámení a doručování jeho rozhodnutí platí obdobně ustanovení čl. 22.

VII. Zvláštní ustanovení

Článek 29

Záznamy trestů

Tresty jednotlivců i družstev, uložené STDK, se zaznamenávají do evidence STDK.

Kapitán družstva stvrzuje svým podpisem v Zápise o utkání, že nastoupivší hráči nemají disciplinárně zastavenou činnost.

Článek 30

Změny trestu

 1. Po vykonání nejméně poloviny trestu zastavení závodní činnosti nebo zákazu výkonu funkce lze na základě písemné žádosti potrestaného zbytek trestu prominout, případně podmíněně odložit.
 2. O změně trestu rozhoduje orgán, který o něm rozhodl s konečnou platností (STDK nebo Odvolací orgán).
 3. Byla-li soutěž přerušena zásahem vyšší moci, přerušuje se hráčům výkon trestu až do znovuzahájení soutěže. Tresty na časové období se tak prodlužují o dobu, po kterou se nekonala soutěžní utkání včetně utkání Pohárů a Turnajů.

VIII. Závěrečná ustanovení

Článek 31

 1. Tento Disciplinární řád Pražského svazu malého fotbalu vstupuje v platnost dne 1.3.2023. Jeho nedílnou součástí je Příkladový sazebník trestůSazebník poplatků, pokut a odměn.
 2. Závazný výklad tohoto je oprávněn provádět pouze Výbor PSMF.