Příkladový sazebník trestů

Tento příkladový sazebník trestů je nedílnou součástí Disciplinárního řádu PSMF. Obsahuje souhrn základních sazeb disciplinárních, sportovně technických a finančních trestů za provinění proti Soutěžním dokumentům PSMF. V případě zvláště závažných nebo opakovaných porušení Soutěžních dokumentů PSMF mohou být sazby v souladu s ustanoveními Disciplinárního řádu zvýšeny.

Tresty uložené v disciplinárním nebo sportovně technickém řízení neovlivňují nárok na občansko právní, trestní či majetkové vyrovnání.

Pokud je v kolonce „Trest“ uvedeno písmeno P, lze výkon trestu v souladu s ustanoveními Disciplinárního řádu podmínečně odložit.

A. Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění ukládaných jednotlivcům

  Provinění Trest
1. Nesportovní chování na hřišti  
 
 • pokřikování na hřišti, dohadování před provedením kopu nebo vhazováním, nedodržení předepsaného postavení při provádění kopu, předstírání faulu či zranění, zakopávání míče, svévolné opuštění hrací plochy, nedodržení předepsané výstroje, zmaření brankové příležitosti zastavením útočícího hráče přestupkem proti pravidlům, zabránění dosažení branky úmyslnou rukou ve vlastním pokutovém území a jiné podobné případy či opakované porušování pravidel
1T - 2T
 
 • vyloučení po druhé žluté kartě v utkání
1T - 2T
2. Nesportovní chování vůči soupeři, spoluhráči, divákům  
 
 • nadávky, posuňky, odplivnutí či jiné jednání, které má napadeného ponížit nebo zesměšnit
1T
 
 • hrubé urážky
1T - 3T
 
 • vyhrožování
2T - 6T
3. Nesportovní chování vůči rozhodčím, funkcionářům řídících orgánů nebo správcům hřišť  
 
 • kritizování, posuňky, zesměšňování, neuposlechnutí apod.
1T - 2T
 
 • hrubé protestování, nadávky, hanlivé výroky apod.
1T - 3T
 
 • urážky, vulgární výrazy apod.
2T - 4T
 
 • plivnutí, vytržení či vyražení Zápisu o utkání nebo karet z ruky
2T – 6T
 
 • vyhrožování
1M – 3M
4. Fauly a nesportovní hra (tzn. v nepřerušené hře)  
 
 • držení soupeře, strčení do soupeře, vrážení do soupeře, skočení na  soupeře
1T – 2T
 
 • podražení soupeře, snaha nastavením nohy či skrčením zavinit pád soupeře
1T - 3T
 
 • kopnutí nebo pokus o kopnutí soupeře
2T - 4T
 
 • udeření nebo snaha o udeření soupeře
3T - 5T
5. Tělesné napadení (tzn. v přerušené hře) soupeře, spoluhráče, diváka a oplácení na hrací ploše  
 
 • cloumáním, vrážením, strkáním, chycením, udeřením napadeného míčem či jiným předmětem a jiným podobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného
2T - 4T
 
 • kopnutím nebo udeřením, včetně pokusu o kopnutí či udeření, sražením napadeného na zem a jiným podobným způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného
3T – 5T
 
 • jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní neschopnost napadeného
1M - 1R
6. Tělesné napadení (tzn.v přerušené hře) soupeře, spoluhráče, diváka a oplácení po skončení utkání v areálu i mimo areál hřiště  
 
 • jakýmkoliv způsobem, jestliže nedošlo ke zranění napadeného
1M - 3M
 
 • jakýmkoliv způsobem, jestliže došlo ke zranění napadeného, zvláště mělo-li za následek pracovní neschopnost napadeného
2M – 2R
7. Tělesné napadení rozhodčího, funkcionáře řídícího orgánu nebo správců hřišť na hrací ploše, v areálu hřiště i mimo něj  
 
 • cloumáním, vrážením, strkáním, chycením, udeřením, kopnutím, udeřením míčem či jiným předmětem, násilným vyražením píšťalky a jiným způsobem napadení
6M - 3R
8. Úmyslné ovlivňování výsledku utkání - narušení regulérnosti soutěže  
 
 • jakýmkoliv způsobem i bez úplaty nebo slibu úplaty
1M – 3M
9. Nesprávnost při registraci, přestupech, hostování  
 
 • neodpovědný postup při provádění registrace, přestupu, hostování, uvádění nesprávných údajů na registračních, přestupových, hostovacích náležitostech, jejich zatajování nebo falšování a jiné
3M – 1R
10. Napomínání hráčů (žluté karty)  
 
 • udělení druhé žluté karty v sezóně
1T
 
 • udělení čtvrté žluté karty v sezóně
1T
 
 • udělení šesté žluté karty v sezóně
1T
 
 • udělení osmé žluté karty v sezóně
1T
11. Neoprávněné nastoupení hráče k utkání  
 
 • za jiné družstvo, na jiný, neplatný nebo zfalšovaný registrační průkaz (je-li zjištěna  totožnost)
5T
 
 • v zastavené závodní činnosti po druhé (příp. čtvrté, šesté, osmé) žluté kartě v jedné ligové skupině v sezóně
zbytek trestu
 
 • v zastavené závodní činnosti po vyloučení
zbytek trestu
 
 • v zastavené závodní činnosti po rozhodnutí STDK
zbytek trestu
 
 • kapitánovi družstva za umožnění neoprávněného startu hráče (z jiného družstva, při neprokázání totožnosti, za hraní "načerno")
5T
12. Porušování zákonů, stanov, směrnic, řádů, nařízení a rozhodnutí orgánů PSMF. Falšování a poškozování úředních listin  
 
 • předkládání falšovaných dokladů a jiných písemností, uvádění nesprávných výpovědí před orgány,  uvádění nepravdivých údajů v dokladech a sděleních
3M - 1R
 
 • poškozování úředních písemností
4T - 6T

B. Příkladový sazebník trestů za disciplinární provinění ukládaných družstvům

  Provinění Trest
1. Výtržnosti mezi hráči, diváky, vůči rozhodčím, funkcionářům řídících orgánů, oprávněným osobám vlastníků hřišť  
 
 • nesportovní chování,  urážlivé pokřikování i jiné jednotlivé případy v areálu hřiště i mimo něj při utkání i po utkání
pokuta 100,- až 500,- Kč
 
 • hrubé urážky, pokus o inzultaci a jiné masové výtržnosti v areálu hřiště i mimo něj při utkání i po utkání
pokuta 100,- až 500,- Kč a i vyloučení ze soutěže (P)
 
 • inzultace rozhodčího, napadení funkcionářů řídících orgánů či oprávněných osob vlastníků hřišť v areálu hřiště i mimo něj při utkání i po utkání
kontumace výsledku, pokuta 500,- až 1000,- Kč, -2 body a i vyloučení ze soutěže (P)
 
 • poškozování areálu hřiště
pokuta 500,- až 1000,- Kč a i vyloučení ze soutěže (P)
2. Svévolné opuštění hrací plochy celým družstvem, odmítnutí pokračování ve hře apod. kontumace výsledku, pokuta 300,- až 500,- Kč
3. Machinace narušující regulérnost soutěže  
 
 • účast na domluveném výsledku, úmyslné ovlivňování výsledku utkání členy družstva, podplácení hráčů soupeře, rozhodčích nebo jiných funkcionářů, sliby, úplaty a jiná jednání narušující regulérnost soutěže
kontumace výsledku, pokuta 500,- až 1000,- Kč, -2 body

 

4. Neoprávněné nastoupení hráče k utkání  
 
 • dříve než byl zaregistrován
kontumace výsledku
 
 • za jiné družstvo
kontumace výsledku
 
 • v zastavené závodní činnosti po druhé (příp. čtvrté, šesté, osmé) žluté kartě v jedné ligové skupině v sezóně
kontumace výsledku
 
 • v zastavené závodní činnosti po vyloučení
kontumace výsledku
 
 • v zastavené závodní činnosti po rozhodnutí STDK
kontumace výsledku
 
 • - na jiný, neplatný, zfalšovaný RP (tj. neprokázání totožnosti, hraní "načerno")
kontumace výsledku, -2 body
5. Porušení povinností rozhodčích delegovaných družstvem  
 
 • nedostavení se hlavního rozhodčího k řízení jednoho utkání
pokuta 400,- Kč, -2 body, viz Propozice
 
 • nedostavení se asistenta rozhodčího k řízení jednoho utkání
pokuta 200,- Kč, -1 bod, viz Propozice
 
 • pozdní dodání Zápisu o utkání, nedodání Zápisu o utkání rozhodčím na PSMF
viz Propozice
 
 • nesprávně vyplněný nebo neúplný Zápis o utkání, absence vybavení rozhodčího (píšťalka, karty, časomíra), škrtání žlutých či červených karet, neuvedení provedené konfrontace apod. 
pokuta 50,- až 200,- Kč
 
 • technické chyby rozhodčího, pokud nebylo prokázáno úmyslné ovlivnění výsledku (např. nesprávný výklad Pravidel, chybný postup při kontrole totožnosti, zkrácení doby utkání, apod.)

pokuta 100,- až 500,- Kč

 
 • falšování Zápisu o utkání, uvádění nepravdivých údajů
pokuta 200,- až 1000,- Kč
 
 • účast na domluveném výsledku, prokázané úmyslné ovlivnění výsledku
pokuta 500,- až 2000,- Kč až i –2 body
 
 • delegování rozhodčího v rozporu s ustanovením SŘ čl. 31, odst. 10
pokuta 100,- Kč